Welcome To Kulturföreningen Levande Betong

We are a non-profit organisation located in Gothenburg-Sweden.

Our goal is to help members to organize cultural projects and activities of all sorts.

Stadgar Kulturföreningen Levande Betong

Org nr. 8024401070

§ 1 Namn och säte
Föreningens namn är Kulturföreningen Levande Betong
Föreningen har sitt säte i Göteborg.

 
§ 2 Form
Föreningen är ideell och är religiöst och partipolitiskt obunden.

 
§ 3 Ändamål
Föreningen skall verka för främjandet av ett levande kulturliv av och för ungdomar.
Föreningen ska aktivt jobba med att skapa och arrangera kulturarrangemang och aktiviteter av olika slag främst i Göteborg.

 
§ 4 Medlemskap
Föreningen är öppen för alla som accepterar föreningens stadgar och betalar
medlemsavgiften. Avgiften fastställs av årsmötet.
Medlem som motarbetar föreningen målsättning eller på annat sätt strider mot
föreningens stadgar kan uteslutas. Beslut om uteslutning tas av styrelsen och kräver ¾ dels majoritet.

 
§ 5 Stödmedlemmar
Föreningen är öppen för stödmedlemmar. Stödmedlemmar har rösträtt vid årsmöten dock ej rösträtt vid styrelsemöten men har möjlighet att lämna förslag och motioner samt närvara vid dessa möten.

 
§ 6 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsemöte.
Styrelsen ska sträva efter så stor enighet som möjligt genom öppenhet och
diskussion. Högst beslutande organ är årsmötet. Årsmötet ska hållas innan april månads utgång.
Medlemmarna kallas minst 14 dagar innan årsmötet. Medlemmar kan när som helst, dock senast 10 dagar innan årsmötet ge förslag på ärenden som ska behandlas på årsmötet. Förslag på dagordning med annat beslutsunderlag lämnas minst 7 dagar innan årsmötet.
På årsmötet ska följande ärenden behandlas:
1. Öppnande av mötet.
2. Val av mötesordförande, protokollförare och justerare.
3. Verksamhetsberättelse.
4. Ekonomisk redovisning
5. Antagande av stadgar.
6. Val av ordförande.
7. Val av kassör, tillika firmatecknare.
8. Val av ytterligare firmatecknare.
9. Val av övriga ledamöter.
10. Val av revisor.
11. Fastställande av årsavgift.
12. Beslut om medlemskap i MOKS, Idrotts- och Föreningsförvaltningen och
Sverok.
13. Nästa styrelsemöte.
14. Möte avslutas.
Årsmötet är beslutsmässigt om det är stadgeenligt utlyst. Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat stadgas. Vid lika röstetal ska ordföranden fatta beslut.

 
§7 Extra årsmöte
Extra årsmöte ska sammankallas om revisorerna, styrelsen eller minst en 1/3-del av föreningens medlemmar så kräver. Kallelse till extra årsmöte ska utsändas skriftligen till varje medlem minst två (2) veckor i förväg.
Dagordningsförslag och beslutsunderlag ska skicks ut samtidigt som kallelsen. Extra årsmöte kan endast behandla de frågor som föranleder sammankallandet. I övrigt enligt § 4 i dessa stadgar.

 
§8 Beslutsformer
Endast närvarande ledamöter har rösträtt. Beslut fattas med ja-rop eller
handuppräckning efter begäran om votering. Röstning sker öppet om ej annat
stadgas. Vid lika röstetal ska ordföranden fatta beslut. Nedlagda röster räknas ej. 2/3 av ledamöterna måste närvara för att styrelsen ska vara beslutsmässig.

 
§ 9 Firmatecknare
Styrelsen utser två ledamöter som tecknar firman var för sig.

 
§ 10 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret, från 28/6/2013.

 
§ 11 Stadgeändring
Stadgeändring sker efter beslut med minst 2/3–dels majoritet på två på varandra följande medlemsmöten, mellan vilka det gått minst 1 månad.

 
§ 12 Upplösning
Föreningens upplösning sker efter beslut på två på varandra följande medlemsmöten varav ett ordinarie årsmöte, mellan vilka det gått minst två (2) månader.
Vid upplösning fördelas föreningens eventuellt överblivna medel till i första hand Ungdomssatsningen Väster. Om detta ej är möjligt så är ska tillgångarna fördelas till en organisation eller förening med liknade målsättning. Det sista årsmötet beslutar om uppdelningen.

Skip to toolbar